САБАКТАРДЫН ИРЭЭТИ

БЕКИТЕМ

Жусуп Абдрахманов атындагы

орто мектебинин директору

______________________М.Э.Шамбетов

«____»__________2020- жылы.

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДЫН

ЖΥГΥРТМӨСΥ

2020-2021-окуу жылы

БЕКИТЕМ

Жусуп Абдрахманов атындагы

орто мектебинин директору

______________________М.Э.Шамбетов

«____»__________2020- жылы.

ОРТОҢКУ БАСКЫЧТАГЫ КЛАССТАРДЫН

ЖΥГΥРТМӨСΥ

ЖОГОРКУ БАСКЫЧТАГЫ КЛАССТАРДЫН

ЖΥГΥРТМӨСΥ

Окуу бөлүмүнүн башчысы Касымалиева Г.Ш.